Comisii de Evaluare

Fiecare secţiune a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti a Facultăţii Transfrontaliere va avea o comisie de evaluare, compusă din preşedinte, membri şi un secretar, care va analiza conţinutul şi prezentarea lucrărilor științifice de către studenți. Comisiile sunt formate din cadre didactice ale Facultății Transfrontaliere din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galaţi (componenţa comisiilor poate fi consultată AICI).

Evaluarea lucrărilor

Pentru evaluarea lucrărilor se va lua în considerare conţinutul ştiinţific, calitatea lucrării prezentate (actualitatea temei, originalitate, calitatea informațiilor tehnice și a rezultatelor științifice, documentare, abordare personală, realizare practică) şi modul de prezentare a rezultatelor (corectitudinea şi coerenţa exprimării, limbajul de specialitate, încadrarea în timp). Fiecare membru al comisiei va acorda o notă fiecărei lucrări. Nota finală este media aritmetică a tuturor notelor acordate de către membrii comisiei.

La ședințele on-line pot fi invitaţi reprezentanţi ai mediului socio-economic, cultural și academic, care pot face parte din comisiile de evaluare și/sau pot acorda premii speciale studenţilor care realizează lucrări de un interes deosebit pentru domeniul de activitate pe care îl reprezintă.  

În funcție de notele finale obținute, pentru fiecare secţiune se vor acorda Premiile I, II şi III în bani, pentru primele 3 cele mai bune lucrări. Se vor acorda diplome pentru toți participanții. 

Preşedintele de secţiune şi Secretarul se vor asigura că prezentările lucrărilor sunt urcate pe Platforma Microsost Teams până la data de 18 mai 2021, cel târziu. De asemenea, Preşedintele de secţiune va întocmi grila de evaluare plecând de la criteriile generale - conţinutul ştiinţific și calitatea lucrării prezentate (actualitatea subiectului, originalitate, calitatea informațiilor tehnice și a rezultatelor științifice, documentare, abordare personală, realizare practică), modul de prezentare a rezultatelor (corectitudinea şi coerenţa exprimării, limbajul de specialitate, încadrarea în timp), la care poate adăuga criterii specifice ariei de cercetare. Preşedintele va transmite către membrii comisiei grila de evaluare (cel târziu 18 mai 2021), va colecta grilele de evaluare imediat după încheierea sesiunii, şi va întocmi, pe baza lor, ierarhizarea. Documentul cu premiile obţinute va fi semnat de către Preşedinte şi trimis către responsabilul Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti de la Facultatea Transfontalieră, Conf. univ.dr. ing. Maricica Stoica.